• Genç ATUDER (Young Emergency Phycisians Society)


  Genç ATUDER (Young Emergency Phycisians Society)

  Acil tıp tüm dünyada gelişmekte ve önemi giderek artmakta olan bir branştır.  Bu branşta çalışan genç acil tıp asistan ve uzmanları acil tıbbın geleceğidir. Dünyaya entegre olmak ve ülkemizdeki gelişmeleri dünyaya aktarmakta genç acilcilerin katılımı kilit değere sahiptir.  YEPS bu bilinçle bir araya gelmiş, genç acil tıp asistan ve uzmanları tarafından ATUDER bünyesinde kurulmuş bir alt birimdir.

  1.İsim

  Genç ATUDER, bir marka oluşturmak ve ulusal-uluslar arası etkinliklerde bütünlük sağlamak adına “Young Emergency Physicians Society (YEPS)” olarak anılacaktır.

  2. Amaç

  YEPS’in amacı, acil tıpta yeni olan dernek üyelerinin veri tabanı oluşturabileceği, bilgi ve deneyimlerini tüm dünya ile paylaşabileceği,diğer ülkelerdeki akranlar ile etkileşim içinde olabilecekleri, kendilerine rehber olabilecek kişi ve kurumlarla tanışabilecekleri ve kurula kaynak olarak hizmet edebileceği bir forum oluşturmaktır.

  3. Görevler

  YEPS  yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen maddeler aracılığıyla etkinliklerini gerçekleştirecektir

   3.1 Tüm dünyada acil tıp uzmanlığının gelişimini sağlamak ve acil tıp pratiğine yeni başlayan hekimlerin acil tıp kariyerindeki ilerlemelerini sağlayacak bilgi ve fikirleri değiş tokuş edebileceği bir forum sağlamak

   3.2 Acil tıp pratiği yapan genç hekimler arasında dayanışma ve işbirliğini teşvik etmek.

   3.3 Acil tıpla ilgilenen hekimlerin buluşma, etkileşim ve bağlantı oluşturmasını sağlamak.

  3.4 Acil tıbbın birçok yönüyle ilgili aşağıdaki başlıklar dahil olmak üzere eğitim programları geliştirmek ve sunmak:

  1. Ülkenin ekonomik, hastane ve sağlık politikalarını anlama

  2. Stresli bir meslek olan acil tıp uzmanlığını sürdüren hekimlerin dengeli bir yaşam tarzına sahip olmalarına yardımcı olmak

   3. Kariyer fırsatlarını geliştirmek  ve  genç acil tıp asistan ve uzmanlarına bu konuda bilgi aktarımda bulunmak

  3.5. Bölümün üyeleri için ilginç, eğitici ve bilgilendirici aktiviteler organize etmek

  3.6 Dernek başkanı, Yönetim Kurulu, Dernek komiteleri ve ATUDER  üyelerine acil tıpla ilgili konularda kaynak oluşturmak.

  3.7 Başkan ve/ veya Yönetim kurulu daveti ile acil tıp ile ilgili diğer organizasyonlarda faaliyetleri koordine etmek

   3.8 Acil tıp ile ilgili yasal hususları ilerletmek ve duyurmak

   3.9 Organizasyon içinde profesyonel liderlik gelişimi için bir yol açmak ve üyelerin liderlik vasıflarını geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenlemek

  4.Üyelik

  YEPS’in  amaçlarına paralel şekilde özel ilgisi olan acil pratiğinde yeni olan, ATUDER iç tüzüğünde belirtilen üyelik şartlarını yerine getiren hekimlerden oluşur. Üyelik gönüllülük esasına dayalıdır.  Bölümün aktiviteleri ideal olarak mesleğin ilk 10 yılındaki hekimleri hedefler. Bölüm üyeleri bölüm meselelerine oy verebilir ve bölümün görevlileri olabilir.

  5. Yönetim Kurulu

  Yönetim kurulunda, YEPS organizasyonlarında aktif rol alan 6 kişi bulunur. Yönetim kurulunda bulunacak 6 kişi içinde başkan, genel sekreter, kongre organizasyon sorumlusu, kurs organizasyon sorumlusu, iletişim ve koordinasyon sorumlusu ve sosyal medya sorumlusu olacaktır. Bahsi geçen koltuklarda bulunan kişiler görevlerini tamamladıklarında, yerlerine geçecek yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun belirlediği bir zamanda, 30 gün önceden duyurusu yapılarak, tüm üyeler arasından seçimle belirlenecektir.

  5.1. Bölüm Başkanının Görevleri

   5.1.1 ATUDER Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, YEPS aktivitelerini ve YEPS Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararları bildirmek

  5.1.2 Dernek başkanı ve yönetim kuruluna, geçmiş yılın başarı ve faaliyetlerinin bir listesini ve gelecek yılın hedeflerini içeren yıllık rapor sunmak.

  5.1.3. YEPS tarafından planlanan etkinlikler ile ilgili yönetim kurulu kararlarını gözden geçirip, bölümün misyon ve vizyonuna uygunluğunu değerlendirmek

  5.1.4. Bölümün yıllık toplantısına ve bölümün diğer tüm toplantılarına başkanlık etmek (Başkan yoksa, genel sekreter başkanın görevini üstlenir).

  5.1.5. YEPS Yönetim Kurulu’na, bahsi geçen koltuklarda görev alması amacıyla aday göstermek

   5.1.6  Bölüm üyeleri tarafından geliştirilen tüm bağış tekliflerini gözden geçirmek, uygun görülen tekliflerin ATUDER Yönetim Kurulu’na iletilmesini sağlamak ve kabul sürecini takip etmek

  5.1.7. Başkan, tüm yeni ve eski yönetim kurullarının daimi üyesi sayılacaktır.

  5.2. Genel Sekreterin Görevleri

  5.2.1. Bölümün yönetim kurulu toplantısı tutanaklarını alıp, websitesinde paylaşmak

   5.2.2. Talep edildiğinde bölüm başkanına ve bölümün diğer komitelerinin başkanlarına yardımcı olmak

  5.2.3. Üyeleri, bölümün herhangi bir komitesine atanmaları konusunda aday göstermek ve üyeleri bu konuda bilgilendirmek

  5.2.4. YEPS tarafından yapılan etkinlikleri dökümente ederek, planlanan hedeflere uygunluklarını değerlendirmek

  5.3. Kongre organizasyon sorumlusu:

  5.3.1. ATUDER tarafından organize edilen kongre ve sempozyumlarda yer alması adına YEPS tarafından yapılacak organizasyonları belirlemek

  5.3.2. Yukarıda belirtilen organizasyonlarda yer alacak kişileri diğer yönetim kurulu üyelerinin oyuna sunmak

  5.3.3. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda “İletişim ve koordinasyon sorumlusu” ile birlikte bölümün tanıtımını sağlamak ve uluslar arası boyutta işbirliği organize etmek

  5.3.4.Kongre ve sempozyumların bitiminde “Etkinlik raporu” hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak

  5.4. Kurs organizasyon sorumlusu:

  5.4.1. Yıl içinde ulusal ya da uluslar arası platformlarda acil tıp alanında eğitici ve öğretici olabilecek kurslar planlamak ve yönetim kuruluna sunmak

  5.4.2. Kurslarda yer alacak üyeleri belirlemek ve yönetim kurulu üyelerinin oyuna sunmak

  5.4.3.Belirlenen kurslarda “İletişim ve koordinasyon sorumlusu” ile birlikte bölümün tanıtımını sağlamak

  5.4.4. Kursların bitiminde “Etkinlik raporu” hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak

  5.5. İletişim ve koordinasyon sorumlusu:

  5.5.1. YEPS tarafından organize edilen etkinliklerin ATUDER ve YEPS websitelerinde tanıtımını yapmak

  5.5.2. Diğer bölüm sorumluları ile işbirliği içinde çalışarak, bölümlerde yer alacak üyelerin belirlenmesine yardımcı olmak

  5.5.3. Üyeler tarafından talep edilen etkinliklerin analizini yapıp, yönetim kurulu üyelerine sunmak

  5.5.4. Ulusal ve uluslar arası platformlarda YEPS ile benzer misyon ve vizyona sahip kurum ve kuruluşlarla bağlantı sağlamak

  5.5.5. Bölümler arası işbirliği gerektiren organizasyonlarda gerekli iletişimleri kurup, koordinasyonu sağlamak

  5.6. Sosyal medya sorumlusu:

  5.6.1.Sosyal medya organlarının idaresinde çalışacak üyeleri belirleyip, yönetim kurulu üyelerinin oyuna sunmak

  5.6.2. YEPS tarafından düzenlenen etkinliklerin sosyal medya organları üzerinde yapılmasını sağlamak

  5.6.3. YEPS’in tanıtımının sosyal medya organları üzerinde yapılmasını sağlamak

  6.Yönetim Kurulu Toplantıları:

  YEPS Yönetim Kurulu Toplantıları, yönetim kurulu üyelerinin ortak kararıyla belirlenen zamanlarda, belirlenen lokalizasyonlarda ya da internet aracılı görüşmelerle tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilir. Ayrıca YEPS tarafından düzenlenen etkinliklerde, gerekli durumlarda çoğunluğun katılımıyla kurul toplantıları organize edilebilir. Toplantıda alınan kararlar ilgili bölüm sorumluları tarafından duyurulacaktır.

  7.Ücretler

  Üyelik ücreti, her yıl yönetim kurulu tarafından organize edilen ilk toplantıda yönetim kurulu üyeleri tarafından belirlenecektir. Yıllık ücret artırımı, bir önceki yıl ücretinin %10’undan fazla olmayacak şekilde planlanacaktır.

  8.Mali destek ve yardım:

  Bölüm, şirketler gibi dış kuruluşlardan fon sağlayabilir. Tüm bu tür bağış toplamaların ATUDER tarafından önceden onaylanması ve ATUDER tarafından belirlenen kriterleri karşılaması gerekir.Dış kuruluşlardan sağlanan fonların, hangi etkinliğe aktarılacağı yönetim kurulu tarafından yapılan toplantılarda oy çokluğu ile belirlenecektir.

   


Logo
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19 Çankaya / Ankara
0312 426 12 14

info@atuder.org.tr
www.youthem.net ©
X